Het 8ste Werk

Prive en 8ste werk scheiden

 

Als initiatiefnemers willen we door onze juridische keuzen, helder maken dat we het 8ste werk nadrukkelijk ten goede willen laten komen aan diegenen die we willen dienen met het 8ste werk.

Ook willen we gevers van subsidies, donaties of andere bijdragen helder aangeven dat we de ter beschikking gestelde middelen volledig ten goede laten komen van de doelstelling en niet vermengd worden met privébelangen. We zullen daarvoor een stichting oprichten. De stichting zal een ANBI zijn zodat gevers een extra stuk zekerheid krijgen en fiscaal voordelig kunnen geven en schenken.

 

Het 8ste werk zal opgesplitst worden in een privé-deel en een stichting om duidelijk een scheiding te maken tussen het realiseren van de doelstellingen van het 8ste werk en privé-eigendom. De stichting ‘het 8ste werk’ draagt zorg voor het eigendom, beheer en de exploitatie van de appartementen, de werkplaats en atelier en het agrarische erf. Daarin zullen de sociaal investeerders, crowdfunding en subsidies ondergebracht worden die deel uit maken van de realisatie van het 8ste werk. Ook evt groei van vermogen blijft binnen de stichting en zal gebruikt worden voor het realiseren van de doelstellingen.

 
DOEL.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel het opzetten en het in stand houden van een
kleinschalige woonvoorziening en een werkbevorderend talenten-atelier
en -werkplaats, gebaseerd op de ‘noaberschap’-principes, waar samen
zorg wordt gedragen, samen wordt gedeeld en samen wordt geleefd,
zodat mensen zich (weer) gezien voelen en zelfstandig verder kunnen
leven, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. borging van de identiteit en het bewaken van de visie en missie van
de stichting, welke blijkt uit het aan deze akte gehechte document;
b. het realiseren en exploiteren van een woonvoorziening;
c. het realiseren en exploiteren van een werkbevorderend talentenatelier
en -werkplaats;
d. het verspreiden van het gedachtengoed van de stichting in de
samenleving;
e. Het verkrijgen, beleggen in, bezitten, vervreemden, bezwaren,
(ver)huren, (ver)pachten en het op andere wijze beschikken met
betrekking tot roerende en onroerende zaken.
f. Het (uit)lenen van gelden, het stellen van zekerheden voor schulden
van zichzelf.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.